Close

会員ログイン

ログイン情報を保存する
パスワードをお忘れですか?

下記に必要事項を英語でご入力ください。また、最終画面で表示される申込書を印刷いただき、ご署名ご捺印の上、JCCH事務局までご提出ください。

Vui lòng nhập các thông tin cần thiết bên dưới bằng tiếng Anh. Ngoài ra, vui lòng in đơn đăng ký hiển thị trên màn hình cuối cùng, ký tên,đóng dấu và gửi về ban thư ký JCCH.

スポンサー名(英語)
Tên nhà tài trợ
必須/Bắt buộc
ご連絡先住所(英語)
Địa chỉ liên lạc
必須/Bắt buộc
カテゴリ / Lĩnh vực tài trợ
必須/Bắt buộc
 • ホテル / Hotel
  レストラン&バー / Restaurant
  ビューティー&スパ / Beauty saloon
  レジャー&スポーツ / Leisure, Sports
  ショップ / Shop
 • 医療 / Hospital, Clinic
  トラベル / Tourist Service
  サービス / Service
  その他 / Other
   
サービス提供場所名(英語)
Tên nơi chấp nhận thẻ
必須/Bắt buộc
住所(英語)
Địa chỉ
必須/Bắt buộc
TEL
FAX
Email
Website
SNS (Facebook, Instagram, ...)
店舗紹介 - 文
Giới thiệu cửa hàng

※最大日本語:500文字、半角英文:1000文字まで / Ký tự tiếng nhật tối đa: 500 ký tự, Ký tự chữ thường: 1000 ký tự
店舗紹介 - 写真(1)
Hình ảnh cửa hàng


※アップロードできるファイルは、JPEG/PNG/GIF形式のファイル1個で、2MB以内です。
Bạn có thể tải tệp định dạng JPEG/PNG/GIF, tối đa 2MB
店舗紹介 - 写真(2)
Hình ảnh cửa hàng


※アップロードできるファイルは、JPEG/PNG/GIF形式のファイル1個で、2MB以内です。
Bạn có thể tải tệp định dạng JPEG/PNG/GIF, tối đa 2MB
店舗紹介 - 写真(3)
Hình ảnh cửa hàng


※アップロードできるファイルは、JPEG/PNG/GIF形式のファイル1個で、2MB以内です。
Bạn có thể tải tệp định dạng JPEG/PNG/GIF, tối đa 2MB
店舗紹介 - 関連ファイル
Giới thiệu cửa hàng - Tệp liên quan

名称 / Tên tệp:
割引内容
Chương trình ưu đãi
必須/Bắt buộc

※最大日本語:500文字、半角英文:1000文字まで / Ký tự tiếng nhật tối đa: 500 ký tự, Ký tự chữ thường: 1000 ký tự
有効期限
Hiệu lực
必須/Bắt buộc
年 / Năm
月 / Tháng
日まで / Ngày
連絡事項(任意)
Ý kiến (nếu có)
対象カード
Loại thẻ chấp nhận
必須/Bắt buộc
JCCHカード / JCCH Card
JCCIカード / JCCI Card

※JCCIカードは、ベトナム日本商工会議所(ハノイ)が発行しており、約700社の会員がいます。
JCCI là Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (văn phòng đặt tại Hà Nội) với hơn 700 doanh nghiệp hội viên

ご担当者名(英語)
Nhân viên phụ trách
必須/Bắt buộc
ご担当者連絡先(英語)
Số điện thoại nhân viên phụ trách
必須/Bắt buộc
ご担当者Email(英語)
Email nhân viên phụ trách
必須/Bắt buộc
スポンサー名(英語)
Tên nhà tài trợ
必須/Bắt buộc
ご連絡先住所(英語)
Địa chỉ liên lạc
必須/Bắt buộc

カテゴリ / Lĩnh vực tài trợ
必須/Bắt buộc
ホテル / Hotel
レストラン&バー / Restaurant
ビューティー&スパ / Beauty saloon
レジャー&スポーツ / Leisure, Sports
ショップ / Shop
医療 / Hospital, Clinic
トラベル / Tourist Service
サービス / Service
その他 / Other
サービス提供場所名(英語)
Tên nơi chấp nhận thẻ
必須/Bắt buộc
住所(英語)
Địa chỉ
必須/Bắt buộc
TEL
FAX
Email
Website
SNS (Facebook, Instagram, ...)
店舗紹介 - 文
Giới thiệu cửa hàng

※最大日本語:500文字、半角英文:1000文字まで / Ký tự tiếng nhật tối đa: 500 ký tự, Ký tự chữ thường: 1000 ký tự
店舗紹介 - 写真(1)
Hình ảnh cửa hàng


※アップロードできるファイルは、JPEG/PNG/GIF形式のファイル1個で、2MB以内です。
Bạn có thể tải tệp định dạng JPEG/PNG/GIF, tối đa 2MB
店舗紹介 - 写真(2)
Hình ảnh cửa hàng


※アップロードできるファイルは、JPEG/PNG/GIF形式のファイル1個で、2MB以内です。
Bạn có thể tải tệp định dạng JPEG/PNG/GIF, tối đa 2MB
店舗紹介 - 写真(3)
Hình ảnh cửa hàng


※アップロードできるファイルは、JPEG/PNG/GIF形式のファイル1個で、2MB以内です。
Bạn có thể tải tệp định dạng JPEG/PNG/GIF, tối đa 2MB
店舗紹介 - 関連ファイル
Giới thiệu cửa hàng - Tệp liên quan

割引内容
Chương trình ưu đãi
必須/Bắt buộc

※最大日本語:500文字、半角英文:1000文字まで / Ký tự tiếng nhật tối đa: 500 ký tự, Ký tự chữ thường: 1000 ký tự
有効期限
Hiệu lực
必須/Bắt buộc
年 / Năm
月 / Tháng
日まで / Ngày
連絡事項(任意)
Ý kiến (nếu có)
対象カード
Loại thẻ chấp nhận
必須/Bắt buộc
JCCHカード / JCCH Card
JCCIカード / JCCI Card

※JCCIカードは、ベトナム日本商工会議所(ハノイ)が発行しており、約700社の会員がいます。
JCCI là Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (văn phòng đặt tại Hà Nội) với hơn 700 doanh nghiệp hội viên

ご担当者名(英語)
Nhân viên phụ trách
必須/Bắt buộc
ご担当者連絡先(英語)
Số điện thoại nhân viên phụ trách
必須/Bắt buộc
ご担当者Email(英語)
Email nhân viên phụ trách
必須/Bắt buộc